Duurzame innovatie en impact in de Utrechtse regio

De missie van USI is om kennisinstellingen samen met marktpartijen en overheden effectiever gebruik te laten maken van de innovatiekracht en het denkvermogen in de regio Utrecht. USI wil een herkenbaar knooppunt zijn voor onderzoek, ontwikkeling en concrete toepassing van kennis en innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame stedelijke regio’s. Ook wil USI een platform bieden voor kennisontwikkeling, informatie en inspiratie over de samenhang tussen de verschillende technisch-wetenschappelijke, financieel-economische en sociaal-culturele aspecten van duurzaamheid.

Visie

Verandering is noodzaak

Het streven naar duurzame ontwikkeling is niet alleen een van de grootste uitdagingen van deze tijd, maar tevens een voorwaarde om het welzijn van de aarde en haar bewoners nu en in de toekomst te kunnen borgen. De verwachting is dat de wereldbevolking van circa zes miljard in 2000 groeit naar circa negen miljard in 2050. Indicatieve berekeningen wijzen daarbij op een verdrievoudiging van de totale mondiale consumptie. Door toenemend gebruik maakt de toenemende schaarste het steeds moeilijker om water-, grondstoffen- en energievoorraden op peil te houden.

Naar een circulaire economie en nieuwe energie

Willen wij de ecologische draagkracht van onze planeet borgen, dan moeten wij onze huidige lineaire economie omvormen naar een circulaire economie: grondstoffen afkomstig uit eindige bronnen worden teruggebracht in de kringloop volgens reduce-, recycle-, replace-principes. De natuur – met ecosystemen waarin alles wat afsterft wordt omgezet in nieuw leven – dient hierbij als voorbeeld. Daarnaast biedt de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor energiewinning uit onuitputbare bronnen, zoals wind, water en zon, ongekende mogelijkheden.  

Regionale samenwerking

De energietransitie en de overgang naar een circulaire economie vragen om een betere samenwerking tussen bedrijven in productketens en sectoren op regionale schaal. Waar het op nationaal niveau lastig kan zijn tot concrete stappen te komen, kunnen steden en regio's het initiatief nemen en duurzame stedelijke ontwikkeling met regionale partners in de eigen praktijk demonstreren en realiseren. Transities als deze komen alleen tot stand als ook consumenten en gebruikers meedoen. Vroegtijdige afstemming tussen al deze partijen is cruciaal. 

Van specialisatie naar integratie

Volgens de huidige prognoses woont in 2050 75 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, wil USI kennis en inzichten van het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers in de regio versterken en in elkaar vervlechten. Bij de ontwikkeling van duurzame stedelijke regio’s is een integrale visie op alle technische, economische, ecologische en sociale aspecten van belang. Kortom: sterke integratie van excellente expertise in het eigen vakgebied met wetenschappelijke en praktijkkennis uit andere relevante vakgebieden staat voorop. 

(bron: VN, World Population Prospects, 2004 revision)