Duurzame stedelijke ontwikkeling

Stedelijke regio’s zijn van essentieel belang voor het duurzaamheidsvraagstuk. Wereldwijd zullen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren in en rondom steden. Naar schatting ligt dit percentage in 2050 op 75 procent van de wereldbevolking. 

Hoe behouden we een goede balans tussen economische groei, milieu en het welzijn van mensen? Hiervoor is kennis en innovatie op uiteenlopende vlakken nodig. De activiteiten van het Utrecht Sustainability Institute (USI) zijn ondergebracht in de onderstaande thema’s rondom integrale stedelijke opgaven.

In samenwerking met kennisinstellingen, overheden en bedrijven streven wij naar innovatieve oplossingen en nieuwe bedrijvigheid. Wij verbinden regionale kennis en innovatieve oplossingen aan regionale duurzaamheidsambities van overheden, instellingen en bedrijven. Dit doen we door innovatie- en onderzoeksprojecten op te zetten en de kennis en resultaten die deze projecten voortbrengen uit te dragen. Onze projecten zijn gericht op duurzame gebiedstransformatie en op de circulaire economie.
 

Energieneutraal wonen en werken

Binnen het focusgebied energie staat energieneutraal wonen en werken in stedelijke gebieden centraal. Thema's daarbinnen zijn energiebesparing in gebouwen en gebieden, lokale productie van duurzame energie, smartgrid-oplossingen om duurzame energie lokaal te benutten, duurzame mobiliteit, leefbaarheid van steden en de betrokkenheid van bewoners en andere stakeholders om dit in co-creatie te realiseren. 

Meer over duurzame gebieden

Klimaatrobuuste stad

Het focusgebied klimaatrobuuste stad werkt aan integrale opgaven en klimaatbestendig leven in stedelijke gebieden. In het bijzonder is er aandacht voor de thema’s kwaliteit en kwantiteit van water in de stad, innovatieve technieken  en integrale oplossingen om het gebruik van water, energie en grondstoffen in de stad optimaal op elkaar af te stemmen. 

Meer over duurzame gebieden

Van afval naar grondstof - circulaire economie

Het focusgebied grondstoffen richt zich op realisatie van de circulaire economie door hoogwaardig hergebruik van materialen en producten. Thema’s zijn identificatie van prioritaire grondstofstromen, de sociaaleconomische kansen van hoogwaardig hergebruik, mobilisering van duurzame inkoopkracht en het opzetten van samenwerking per sector om materiaalketens daadwerkelijk te sluiten. 

Meer over de circulaire economie

Agenda