Afval als grondstof

De discussie over een circulaire economie gaat tot nu toe vooral over de theorie: hoe zou een circulaire economie er idealiter moeten uitzien. Te weinig aandacht is er nog voor de praktijk: hoe kunnen we de circulaire economie realiseren? Tegen deze achtergrond is USI in 2013 gestart met een serie van Circular Economy Labs. De labs bieden betrokken partijen per sector of productketen de gelegenheid om te debatteren over concrete knelpunten en gezamenlijk acties te formuleren om deze op te lossen met als doel de circulaire economie in de praktijk tot stand te brengen en te versnellen.

1. E-waste recycling | 17 oktober 2013

Hoe kan de inzameling van e-waste vergroot worden via nieuwe creatieve inzamelmethoden op wijkniveau met behulp van ICT-toepassingen? Studenten en net afgestudeerden pakten de uitdaging op en stuurden voorstellen in voor de E-waste 2.0 Challenge. De 6 besten presenteerden hun innovatieve oplossingsrichtingentijdens het eerste Circular Economy Lab.

Lees meer over CEL 1

2. Bouw- en sloopafval | 28 november 2013

Hoe kunnen succesvolle praktijkvoorbeelden van duurzaam slopen en renoveren opgeschaald worden naar landelijk niveau? De ervaringen van ‘Cirkelstad’ (Rotterdam), waar duurzaamheidswinst wordt geboekt door ketensamenwerking, vormen het uitgangspunt. Deze debatavond is tevens de start van een actief netwerk, een zgn. ‘community of practice’.

Lees meer over CEL 2

3. Papier en karton | 28 januari 2014

Papier- en kartonproducten worden over de hele linie al voor 80% gemaakt uit oud papier. Toch is er ook in deze sector nog veel te winnen. Daarom stond de volgende vraag centraal: “Hoe kan de papier- en kartonindustrie samen met ketenpartners de volgende stappen zetten in het sluiten van de kringloop van papier en karton?”

Lees meer over CEL 3

4. Speerpunten | 22 april 2014

De circulaire economie raakt alle sectoren van de Nederlandse economie. Maar welke materiaalstromen hebben nu prioriteit en dragen het meeste bij aan de circulaire economie? Deze vraag stond centraal in het vierde Circular Economy Lab.

Lees meer over CEL 4

5. Circulair inkopen | 24 juni 2014

Dat circulair inkopen meerwaarde biedt staat vast. De voordelen zijn o.a. lagere kosten, beter leveranciersmanagement en minder afvalmanagement. Maar hoe kan het meten van economische, milieu- en maatschappelijke effecten bijdragen aan een efficiënte en effectieve circulaire inkoopstrategie?

Lees meer over CEL 5

6. Waardering in de bouw | 25 september 2014

De bouwsector biedt grote kansen voor hergebruik en besparing op het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Maar op dit moment is het erg lastig om de berekening van de milieuprestaties van gerecyclede producten op een eerlijke manier te vergelijken met die van ‘virgin’ materialen. Hoe doen we dit?

Lees meer over CEL 6

7. Lokale kringloopsluiting | 14 oktober 2014

Het aantal lokale duurzaamheidsinitiatieven neemt toe. Burgers en ondernemers verenigen zich en komen tot innovatieve en creatieve oplossingen om lokaal afval te reduceren of te hergebruiken. Maar hoe integreren we innovatieve ideeën in het bestaande afvalmanagementsysteem?

Lees meer over CEL 7

8. De waarde van plastic | 2 december 2014

Dagelijks worden grote hoeveelheden plastic producten en verpakkingen gebruikt. Een toenemend deel hiervan wordt al goed gerecycled. Hoe maken we van plastic afval een waardevolle recyclingstroom en verhogen we de inzet van gerecycled plastic als grondstof voor producten en verpakkingen?

Lees meer over CEL 8

9. Textiel | 30 maart 2015

In Nederland komt jaarlijks 135 miljoen kilo textiel via het huishoudelijk afval in de verbrandingsoven terecht. Er zijn al diverse circulaire initiatieven genomen, maar van een gesloten kringloop is nog geen sprake. Welke technologische, economische en organisatorische vernieuwing is hiervoor nodig?

Lees meer over CEL 9

10. Voedselhergebruik | 23 juni 2015

Jaarlijks verspillen we in Nederland gemiddeld 109 tot 162 kilo voedsel per persoon. De productie van ons voedsel vereist veel energie en grondstoffen en veroorzaakt broeikasgasemissies. Hoe kunnen we voedsel zo hoogwaardig mogelijk weer als voedsel hergebruiken in plaats van het weg te gooien?

Lees meer over CEL 10

11. Gebouwinrichting | 16 november 2015

Hoe maken we gebouwinrichting toekomstbestendig en circulair in exploitatie en ontwerp? Tijdens deze debatavond zijn we dieper ingegaan op de mogelijkheden voor een toekomstbestendige gebouwinrichting en het afstemmen van vraag en aanbod in de markt.

Lees meer over CEL 11

12. Matrasrecycling | 25 januari 2016

In Nederland zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven gestart op het gebied van matrasrecycling. Naast initiatieven van twee gespecialiseerde matrasrecyclingbedrijven zijn er producenten die van de gerecyclede grondstoffen met name isolatiemateriaal maken. Het is tijd om tot opschaling van deze initiatieven te komen.

Lees meer over CEL 12

13. Gevelindustrie | 16 juni 2016

De gevelbranche wil hoogwaardig hergebruik en circulair ontwerp van aluminiumgevels in Nederland stimuleren en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van gebouwen. De ambitie: volledig circulair vanaf de bron naar (producther)gebruik en met een sluitende business case.

Lees meer over CEL 13

14. Afvalloos werken | 23 november 2016

Afvalloos werken. Aan de voorkant betekent dit afvalloos inkopen en aan de achterkant 100% scheiding en inzameling van afvalstromen voor hergebruik. Hoe organiseren en realiseren we dit in de regio Utrecht? Deze avond was de start van twee initiatieven in het stationsgebied en Utrecht Science Park.

Lees meer over CEL 14

15. Start-ups | 17 januari 2017

De circulaire economie vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe business modellen. Start-ups kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wat is de juiste rol voor grown-ups en start-ups om in hun kracht samen te werken? Waar hebben start-ups behoefte aan en hoe geven we gezamenlijk invulling aan een effectief startup ecosysteem?

Lees meer over CEL 15

16. Marktacceptatie | 20 juni 2017

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken hier effectief aan bijdragen? De discussie wordt gevoerd aan de hand van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord, met als voorbeeld het Betonakkoord.

Lees meer over CEL 16

17. Bedrijfsafvalstromen | 4 december 2017

In onze huidige economie komen grote hoeveelheden bedrijfsafvalstromen vrij. Verschillende van deze stromen worden verbrand en zelfs in toenemende mate gestort. Waarom worden dergelijke reststromen nu nog gestort of verbrand? En hoe kunnen dergelijke reststromen hoogwaardiger worden gerecycled?

Lees meer over CEL 17
circular economy lab

18. Hoogwaardig gebruik van biomassa | 4 juni 2018

Hoewel verbranding de vraag naar fossiele brandstoffen vermindert, staat het hoogwaardiger toepassen in de weg. Daarmee ontstaat de vraag: hoe kunnen we het momentum dat we nu hebben voor hoogwaardige verwerking van biomassa een stap verder brengen en opschalen?

Lees meer over CEL 18
circular economy lab

19. De metaalketen sluiten | 12 december 2018

Nederland exporteert het gros van haar metaalresten, terwijl het sluiten van metaalketens juist goed is voor de concurrentiepositie van onze staal- en maakindustrie en voor het klimaat. Daarmee ontstaat de vraag: Wat kunnen we op korte en langere termijn doen om hoogwaardige metaalstromen te krijgen en de metaalketen in Nederland te sluiten?

Lees meer over CEL 19