13 oktober 2016

EnergyNL 2050 is een serie van vier bijeenkomsten in 2016 en 2017 over de transitie van het totale Nederlandse energiesysteem (elektriciteit, warmte, transport) naar een vergaand verduurzaamd scenario. De doelstelling in de verduurzaming van het energiesysteem is om de CO2-emissie tot ruim onder de 30 Mton te laten dalen. Elektrificatie speelt hierbij een belangrijke rol en zal daarom leiden tot een sterke toename van de elektriciteitsvraag; van de huidige 120 TWh naar het dubbele of drievoudige in 2050. De uitdagingen en mogelijke oplossingen om dit doel te verwezenlijken vormen de rode draad in de serie bijeenkomsten georganiseerd door KIVI en USI.

Deze eerste bijeenkomst begint met een inleiding over de verduurzaming van het energiesysteem, gepresenteerd door ir. Frans Rooijers, CE-Delft. Vervolgens wordt in een tweetal presentaties de verduurzaming van de transportsector besproken. Transport levert een belangrijke bijdrage in de CO2-huidige uitstoot. Verduurzaming daarvan is daarom belangrijk, maar ook complex. Niet alleen geldt dat voor het binnenlandse transport (weg-, water- en luchttransport), maar ook voor het internationale transport. Bij een beoogde sterke verduurzaming van de transportsector in 2050, zullen elektriciteit, waterstof, en duurzaam geproduceerde brandstoffen uit biomassa of synthetisch bereid, een belangrijk plaats innemen. Terwijl het aandeel fossiele brandstof aanzienlijk afgenomen zal zijn. De consequenties hiervan zijn beduidend: zoals de infrastructuur zal hiervoor aangepast moeten worden en de petrochemische industrie zal in belangrijke mate moeten overschakelen naar de aanmaak van duurzame brandstoffen.

Programma
15.30 – 16.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

16.00 – 16.10 uur
Opening door KIVI dagvoorzitter door dr. Marcel Weeda, ECN

16.10 – 16.45 uur
1. Het Nederlandse energiesysteem, roadmap naar een vergaande verduurzaamd scenario door Ir. Frans Rooijers, CE-Delft

16.45 – 17.30 uur
2. Transport in 2050 binnen strenge CO2 grenzen door prof. dr. Bert van Wee, TU-Delft

17.30 – 18.15 uur
Pauze met aangeklede broodjesmaaltijd

18.15 – 19.00 uur
3. Biobrandstoffen, belangrijk voor een duurzame transportsector door Dr. Carlo Hamelinck, Ecofys, Utrecht

19.00 – 19.30 uur
Conclusies en discussie

Meer informatie en aanmelden.